WSO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 • 122. 1. Ocenianiupodlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 

 

 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do: 

 

 1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

 

 1. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

   

 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 

 • Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

 

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

 

 • udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

 

 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

 

 • monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

 

 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

 

 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                              

i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

 

 1. ustalanie kryteriów zachowania; 
 1. ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole; 
 1. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
 1. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  
 1. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
 1. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów; 

 

 • Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.  
 • Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 • 123. W ocenianiu obowiązują zasady: 
 1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie.             Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ucznia oraz semestralne słuchacza, nauczyciel wystawia na podstawie, co najmniej minimalnej liczby bieżących ocen cząstkowych, w zależności od tygodniowej liczby godzin zajęć danego przedmiotu, wg następującej zasady: 

 

Tygodniowa liczba godzin zajęć  danego przedmiotu  Minimalna liczba bieżących ocen cząstkowych w semestrze 
4 i więcej 

 

 

 1. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy sprawdzania wiedzy i umiejętności podlegające ocenie. 
 2. Zasada różnorodności  wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu (minimum trzy różne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności). 
 3. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen 
 4. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację. 
 • 124. Jawność oceny 
 • Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom wybrany, lub opracowany przez siebie, program nauczania. 
 • Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o: 
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; 
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
  3. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
  4. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

 

 • Wymienione w ust.2 informacje są dostępne do wglądu u nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

 

 • Oceniany uczeń powinien otrzymać od nauczyciela pełną informację zwrotną. 

 

 • Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel, ustalający ocenę, powinien ją krótko uzasadnić.  
 • Ocena postępów w nauce ucznia uwzględnia: 
  1. indywidualne możliwości i predyspozycje ucznia, 
  2. diagnozę osiągnięć dydaktycznych (np. w formie sprawdzianu, pracy klasowej, itp.), 3) motywację do dalszej pracy. 

 

 • 125. Tryb oceniania i skala ocen. 

 

 • Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcowe ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi: 
 1. stopień celujący 6 –  cel; 
 2. stopień bardzo dobry 5 bdb; 
 3. stopień dobry 4 db; 
 4. stopień dostateczny – 3 – dst; 5) stopień dopuszczający – 2 – dop; 6) stopień niedostateczny – 1 – ndst. 

 

„nb.” używa się jedynie jako znaku graficznego, oznaczającego nieobecność ucznia. 

 

 • W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie znaków „+” „—„. 

 

 • Bieżące oceny odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych – słownie, w ich pełnym brzmieniu. 

 

 • Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom)  podczas zebrań klasowych oraz dni kontaktowych, odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, podczas indywidualnych konsultacji z nimi, a także poprzez możliwość wglądu do dziennika elektronicznego. 

 

 • Ocena poprawiana jest niższa o 1 stopień w stosunku do oceny uzyskanej na poprawie. 

W przypadku uzyskania przy poprawie oceny dopuszczającej, jako ocenę poprawy wpisuje się „2-” (o wartości 1,75). 

 

 • Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 
  1. prace pisemne: 
   1. kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach (nie musi być zapowiadana), 
   2. praca klasowa, sprawdzian, test odnoszące się do szerszej partii materiału wskazanego i uprzednio powtórzonego przez nauczyciela, powinna trwać nie dłużej niż dwie godziny lekcyjne (z wyjątkiem próbnych matur),  termin winien być podany przez nauczyciela co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowany w dzienniku lekcyjnym (w jednym tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy pisemne prace kontrolne: sprawdzian, praca klasowa, test, kartkówki zaś na każdej lekcji); 
  2. indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów, tekstów wystąpień, debat, pokazów; 
  3. prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników; 
  4. prace długoterminowe – projekt; 
  5. ustne odpowiedzi na lekcji; 
  6. prace domowe; 
  7. udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, programach i projektach edukacyjnych; 
  8. aktywny udział w lekcji; 
  9. inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia,  wynikające ze specyfiki przedmiotu. 

 

 • Nauczyciel danego przedmiotu zobowiązany jest: 
  1. zapowiedzieć i zapisać w dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnej pracy kontrolnej; 
  2. ocenić i udostępnić uczniom sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne; 
  3. przechowywać do końca roku szkolnego sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne; 
  4. określić zasady wglądu do nich uczniów i rodziców; 
  5. określić warunki i termin poprawy pisemnych prac kontrolnych. 

 

 • Bieżące odpytywanie bez zapowiedzenia dotyczy materiału z trzech ostatnich tematów oraz wiadomości i umiejętności podstawowych. 

 

 • W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed końcem I i II semestru należy unikać pisemnych prac kontrolnych, a przypadku ich przeprowadzenia, należy zapewnić możliwość poprawy. 

 

 • 126. Ocenianie śródroczne 
 1. Ocena bieżąca. 
 1. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie. 
 2. Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu. 
 3. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne. 
 4. Formami oceniania bieżącego są: kartkówki i odpowiedzi ustne (z 3 ostatnich tematów lekcyjnych), prace domowe, praca na zajęciach lekcyjnych. 
 5. W ocenianiu bieżącym przyjmuje się stosowanie następujących wag: 
Aktywność, ćwiczenie, zadanie domowe, praca na lekcji, praca w grupie, wyniki konkursów szkolnych 
Kartkówka, odpowiedź ustna, znajomość mapy, wyniki konkursów rejonowych 
Sprawdzian, test, praca klasowa, projekt, wyniki konkursów wojewódzkich 
Ocena z pierwszego semestru 

 

 1. Uczeń ma prawo do poprawy wszystkich ocen z form obowiązkowych, zaś o możliwości poprawy ocen z form nieobowiązkowych decyduje nauczyciel przedmiotu. 
 1. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej. 
 1. Szczególnie ważna jest ocena ze sprawdzianów. Ta forma oceniania jest obligatoryjna (obowiązkowa) na wszystkich przedmiotach. 
 2. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają 1 lub 2 godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową. 
 3. Termin prac pisemnych (sprawdziany, testy) powinien być uzgodniony z uczniami i zapisany w dzienniku z co najmniej 1 tygodniowym wyprzedzeniem. 
 4. Prace pisemne powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu 2 tygodni od momentu napisania pracy. Jeśli termin ten zostanie przekroczony przez nauczyciela, nauczyciel wydłuża czas na poprawę pracy. 
 5. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy pisemnej w ciągu 2 tygodni od ich oddania (prace klasowe, sprawdziany, testy i inne formy aktywności wskazane przez nauczyciela jako obowiązkowe) w terminie ustalonym przez nauczyciela. 
 6. Uczeń, który nie napisał pracy pisemnej z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał z niej ocenę niedostateczną ma obowiązek napisać pracę w terminie i czasie uzgodnionym wspólnie z nauczycielem. 
 7. W przypadku nie przystąpienia do napisania obowiązkowej formy pisemnej po upływie dwóch tygodni w miejsce znaku graficznego „nb.” nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną. 
 8. W ciągu 1 tygodnia uczeń może pisać max. 3 prace pisemne, po 1 w ustalonym dniu (nie dotyczy to popraw lub sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów). 
 9. Przyjmuje się jednolite progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych : 

0% – 34% – ocena niedostateczna 

35% – 49 % – ocena dopuszczająca 

50% – 64% – ocena dostateczna 

65% – 79% – ocena dobra 80% – 94% – ocena bardzo dobra 95% – 100% –  ocena celująca. 

 • 127.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji. 
 1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w formie i liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania. Nieprzygotowanie dotyczy zajęć z określonego przedmiotu w danym dniu. Nie uwzględnia się form sprawdzania wiedzy ucznia zapowiedzianych wcześniej. 
 2. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). 
 • 128. Wymagania edukacyjne. 
 • Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie. 
  1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności  poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

 

 • W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
  1. posiadł wiedzę i umiejętności obowiązującego programu nauczania w danej klasie w stopniu wysokim; 
  2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, lub rozwiązuje problemy, zadania zakwalifikowane do trudnych; 
  3. uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; 
  4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia. 

 

 • W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
  1. opanował  pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikający z programu nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami; 
  2. samodzielnie rozwiązuje złożone problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi ją zastosować do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 

 • W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
  1. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikający z programu nauczania w danej klasie, w wypowiedziach popełnia drobne błędy językowe; 
  2. potrafi zdobyte wiadomości wykorzystać do samodzielnego rozwiązywania zadań teoretycznych, lub praktycznych o średnim stopniu trudności, popełnia nieliczne błędy w podstawowej terminologii, prawidłowo rozumuje i wyprowadza trafne wnioski. 

 

 • W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
  1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej; 
  2. rozumie podstawowe prawa, zjawiska, pojęcia niezbędne w dalszej edukacji, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

 

 • W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
  1. w stopniu minimalnym opanował. wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji; 
  2. potrafi także przy pomocy nauczyciela rozwiązać proste zadania teoretyczne lub praktyczne. 

 

 • W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
  1. nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie osiągnięć koniecznych, a braki uniemożliwiają przyswojenie treści programowych danego przedmiotu w dalszej edukacji; 
  2. nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 

 • Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych. 

 

 • Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności  poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

 

 • Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek i zaangażowanie wkładane przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu. 

 

 • Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, z zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
  1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.11 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej (tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% planowanych zajęć w danym okresie), uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona/y”. 

 

 • W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

 • Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka do końca danego etapu edukacyjnego. 

1) W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 14, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia. 

 

 • W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona/y”. 

 

 • 129. Klasyfikacja śródroczna i roczna. 
 • Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Klasyfikacji rocznej dokonuje się na podstawie ocen z obu semestrów lub w przypadku klas kończących naukę przedmiotu w pierwszym semestrze na podstawie tego semestru. 
 • Nauczyciele danych przedmiotów są zobowiązani do wystawienia klasyfikacyjnych ocen śródrocznych i rocznych zgodnie z terminem wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.  
 • Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej i uwzględniając wagę poszczególnych form aktywności. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzaniu wiedzy na koniec semestru. 
 • Każdy z nauczycieli sprawdza możliwość klasyfikowania ucznia.  
 • Na miesiąc przed śródrocznym oraz rocznym klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku.  
 • Wychowawca klasy przekazuje przynajmniej jednemu z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informację o przewidywanej dla niego klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej podczas zebrania rodziców lub poprzez dziennik elektroniczny nie później niż 14 dni przed śródroczną oraz roczną klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. Rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek zapoznać się z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi dziecka podczas zebrania rodziców lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 
 • Kryteria oceniania na poszczególne stopnie opracowują nauczyciele danych przedmiotów nauczania i zawarte są one w Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO).  
 • Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym). Ostateczną decyzję podejmuje w tej sprawie Dyrektor Szkoły. 

 

 • Progi ocen śródrocznych i rocznych: 

0 – 1,74 niedostateczny 

1,75 – 2,6 dopuszczający 

2,61 – 3,6 dostateczny 

3,61 – 4,5 dobry 

4,51 – 5,25 bardzo dobry 

Powyżej 5,25 – celujący 

 

 • Uczeń nieklasyfikowany w I semestrze z jednego przedmiotu lub kilku przedmiotów ma obowiązek przystąpić w terminie wskazanym przez nauczyciela, ale  nie później niż do 15 marca, do sprawdzianu całościowego, w celu ustalenia stopnia opanowania treści podstawy programowej. 
 • Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu zostaje zapisana z wagą „9” w II semestrze. 
 • Nie przystąpienie do sprawdzianu skutkuje wpisem oceny niedostatecznej z wagą  „9” w II semestrze.