Erasmus

Głównym celem projektu pt „Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości” jest nabycie oraz wzrost umiejętności zawodowych, kompetencji społecznych oraz językowych przez 32 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez organizację 4-tygodniowych staży zawodowych odbywających się we włoskich przedsiębiorstwach. Docelowym miejscem mobilności jest Katania na Sycylii. Partnerem projektu, pełniącym rolę organizacji przyjmującej jest włoska organizacja Associazione Artistica Culturale „A Rocca” z siedzibą w Barcellona Pozzo di Gotto w prowincji Messyna (Sycylia). Organizacja posiada drugi swój oddział w Katanii.

W zagranicznych stażach udział weźmie 32 uczniów naszej szkoły. W ramach projektu zorganizowane zostaną dwie tury mobilności, a w każdej udział weźmie 16 uczniów. W pierwszej mobilności planowanej na marzec/kwiecień 2020 r. udział weźmie 16 techników logistyków, natomiast w drugiej turze mobilności przewidzianej na marzec/kwiecień 2021 r. udział weźmie 10 techników logistyków oraz 6 uczniów kształcących się na kierunku technik hotelarstwa. W mobilności udział wezmą uczniowie klas trzecich, dla których program nauczania przewiduje odbycie 4-tygodniowych praktyk zawodowych. Każdej grupie uczniów towarzyszyć będzie dwóch nauczycieli opiekunów. Przed każdą z dwóch tur mobilności odbędą się obowiązkowe zajęcia przygotowawcze dla uczniów. Będą to dodatkowe zajęcia językowe, kulturowe i pedagogiczne. Zaplanowano przed każdą mobilnością 20h języka angielskiego, 20h języka włoskiego, 10h zajęć kulturowych oraz 10h pedagogicznych.

Cele szczegółowe projektu to:

– nabycie nowych oraz wzrost umiejętności zawodowych uczniów związanych z kierunkiem ich kształcenia, poprzez udział w stażach zagranicznych we włoskich przedsiębiorstwach

– zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym otoczeniu

– wzrost świadomości międzykulturowej, wzmocnienie poczucia bycia obywatelem Europy

– poprawa kompetencji językowych uczniów, w tym wzrost umiejętności posługiwania się językiem branżowym

– zdobycie doświadczenia życiowego: dośw. w samodzielnym życiu (adaptacja w nowym, międzynarodowym środowisku), przezwyciężenie barier oraz uprzedzeń kulturowych

– wzrost mobilności zawodowej uczniów – zdolności do swobodnego poruszania się na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy

– wzrost szans i konkurencyjności na europejskim rynku pracy

– wzrost pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poczucia własnej wartości

– poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów kraju przyjmującego

– kształtowanie postaw związanych z otwartością na zmiany i gotowością do uczenia się przez całe życie

– wzrost wiedzy merytorycznej oraz nabycie doświadczenia przez kadrę nauczycielską w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE


Rezultaty miękkie projektu:
– nabycie przez uczestników nowych umiejętności zawodowych

– rozwój umiejętności pracy w zespole

– przełamanie bariery językowej

– zwiększenie motywacji do doskonalenia zawodowego

– wzrost kompetencji międzykulturowych

– wzrost jakości oferty edukacyjnej naszej szkoły

– rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem projektem

Rezultaty twarde projektu:

– zorganizowanie 4-tygodniowych staży zawodowych dla 32 uczniów

– uzyskanie certyfikatów Europass Mobility przez 32 uczniów 

– nawiązanie współpracy międzynarodowej z organizacją A Rocca

– zrealizowanie łącznej ilości 120 godzin zajęć przygotowawczych (językowych, kulturowych, pedagogicznych)

Projekt przyniesie korzyści nie tylko uczniom, którzy wezmą udział w zagranicznych stażach zawodowych, ale także naszej szkole. Kadra nauczycielska zaangażowana w realizację projektu zyska bardzo cenne doświadczenie w tym zakresie. Pracownicy szkoły zwiększą swoje kompetencje, nabędą nowe umiejętności, co wpłynie na ich rozwój zawodowy. Wszystkie te elementy z całą pewnością przyczynią się do ogólnego rozwoju naszej placówki. Projekt wpłynie na zwiększenie atrakcyjności oferty kształcenia ZSP, zwiększy możliwości szkoły w zakresie dalszego rozwoju w wymiarze europejskim. Szkoła zyska wymiar międzynarodowy, co ułatwi nawiązywanie nowych partnerstw zagranicznych w kontekście kolejnych projektów.


Pliki do pobrania: