Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu od 2017 roku uczestniczą w Projekcie Ministerstwa Obrony Narodowej ( II, III i IV edycja):

„ Certyfikowane Wojskowe Klasy  Mundurowe”

Zasady projektu

W każdej edycji  nauka w ramach projektu odbywa się przez dwa lata (dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej w zależności od typu szkoły). Projekt ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci pięciodniowego obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych.  Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa (EW). Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, które prowadzą nauczyciele, lub instruktorzy wojskowi.
 
Korzyści dla uczniów: Nasza Szkoła uczestniczy w realizacji jednolitego, kompleksowego i przede wszystkim spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.
 
Absolwenci NASZEJ SZKOŁY mogą liczyć na:

  • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
  • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach – dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej dwa lata temu wprowadziło i nadal kontynuuje system dodatkowych korzyści dla uczniów i szkół w postaci: dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (w formie dotacji celowych dla organów prowadzących szkoły); wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu nauczania EW w CWKM wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu nauczania EW jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).
 

Współpraca
 
Zaangażowanie resortu obrony narodowej w omawiany projekt podkreśla liczba instytucji i jednostek wojskowych zaangażowanych w jego realizację. To m.in. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” koordynujące całość programu, Akademia Sztuki Wojennej sprawująca nadzór merytoryczny nad procesem edukacyjnym uczniów, nauczyciele ZSTiO  oraz  instruktorzy z 34 BKPanc w Żaganiu realizują szkolenie praktyczne uczniów oraz  przy współpracy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu wspierającej szkołę w zakresie doradztwa zawodowego.