Regulamin rekrutacji

ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

w ŻAGANIU

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

1. Na podstawie:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz 493 z póź. Zm);
 • zarządzenie nr 21/2023 Lubuskiego Kuratora Oświaty dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024;
 • zarządzenie nr 29/2023 Lubuskiego Kuratora Oświaty dnia 6 kwietnia 2023r. zmieniające zaradzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024
 • zarządzenie nr 11/2024 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025
 • art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681);
 • w art. 134 ust. 2 pkt 1–4, art. 135 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 137 ust. 6, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 3 pkt 1 i 3–5, art. 143 ust. 3 i art. 157  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • art. 95 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe;

ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

2. Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.

 1. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora Szkoły.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

3.

 1. Do Liceum, Technikum, Branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej. Natomiast do Branżowej szkoły II stopnia przyjmowani są absolwenci branżowej szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca.
 2. ZSTiO w Żaganiu prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie rekrutacji papierowej.

4. Składanie dokumentów

 1. Kandydaci do szkoły składają w sekretariacie w formie papierowej.
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły, DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO kandydat składa w dniach od 15 maja do 29 maja 2024 r. do godziny 15.00 w szkole.

2a. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbywa się w dniach 6 czerwca 2024r.

2b. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – do 18 czerwca 2024r.

3. Wniosek o przyjęcie do szkoły, kandydat składa w dniach od 15 maja do 21 czerwca 2024r. do godziny 15.00 w szkole.

4. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, dołącza w terminie od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r.  następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • kandydaci do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia (BSI), zobowiązani są dostarczyć do szkoły zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia do pracy w celu nauki zawodu od dnia 1 września 2024 r.
 • kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego dostarczają orzeczenie o lekarza pierwszego kontaktu o bardzo dobrym stanie zdrowia

 

5. Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

 1. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej, może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.
 2. Punkty przyznawane są w następujący sposób:
 • Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nalicza się z 

*języka polskiego, *języka obcego, *matematyki, *jednego z niżej wymienionych przedmiotów:LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • klasa językowa – drugi języki obcy
 • klasa wojskowa – wychowanie fizyczne, 

TECHNIKUM:

 • technikum logistyczne – geografia,
 • technikum logistyczne  / wojskowe – wychowanie fizyczne,
 • technikum logistyczne  / policyjne- wychowanie fizyczne,

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

 • klasa wielozawodowa – zajęcia techniczne.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA:

 • technikum handlowe – geografia/ podstawy przedsiębiorczości,

3.

 • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej  szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie   z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia  2019 r.

6. Wymagane dokumenty: do podania do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:

 • W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • Zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 8.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez ZSTiO w Żaganiu w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.
 • deklarację udziału lub rezygnacji w lekcjach religii/etyki (do pobrania w sekretariacie).
 • deklarację rezygnacji z WDŻ.
 • deklarację wyboru przedmiotu realizowanego na poziomie  rozszerzonym.

7. Harmonogram rekrutacji

 • Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:
  • do 10 maja 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia prób sprawności (dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego)
  • od 15 maja do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 6 czerwca 2024 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego
 • do 18 czerwca 2024 – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, do oddziału przygotowania wojskowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 
 • od 15 maja do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • do 11 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • od 12 do 16 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
 • a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile wcześniej nie zostały złożone,
 • b) w przypadku kandydatów do szkoły branżowej II stopnia – zaświadczenie o zawodzie nauczanym w szkole branżowej I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w  branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,
 •  17 lipca 2024 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
 • d0 17 lipca 2024 r. – poinformowanie Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole po zakończonym terminie postępowania rekrutacyjnego.

8. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

I Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
z  języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: maksymalnie 72 punkty
celująca 18 punktów
bardzo dobra 17 punktów
dobra 14 punktów
dostateczna 8 punktów
dopuszczająca 2 punkty
II Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
III Wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki:
egzamin ósmoklasisty maksymalnie 100 punktów
wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki 
wynik mnoży się przez 0,35
wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka obcego nowożytnego,
wynik mnoży się przez 0,3
IV Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie: Maksymalnie 18 punktów
finalista konkursu przedmiotowego,  10 punktów    
laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,  7  punktów 
finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, 5 punktów 
finalista minimum dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich, 10 punktów   
laureat minimum dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich, 7 punktów  
finalista minimum dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich,  5 punktów
finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego,  7 punktów
laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego,  5 punktów
finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego. 3 punkty
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej,  artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
międzynarodowym,  4 punkty
krajowym,  3 punkty
wojewódzkim,  2 punkty
powiatowym. 1 punkt