ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

w ŻAGANIU

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 • 1

            Na podstawie:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz 493 z póź. Zm);
 • zarządzenie nr 16/2021 Lubuskiego Kuratora Oświaty dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021;
 • art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681);
 • w art. 134 ust. 2 pkt 1–4, art. 135 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 137 ust. 6, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 3 pkt 1 i 3–5, art. 143 ust. 3 i art. 157  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • art. 95 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe;

ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 • 2
 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora Szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

 

 • 3
 1. Do Liceum, Technikum, Branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej. Natomiast do Branżowej szkoły II stopnia przyjmowani są absolwenci branżowej szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca.
 2. ZSTiO w Żaganiu prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie rekrutacji elektronicznej.
 • 4

Składanie dokumentów

 1. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji wskazując, według preferencji, 3 wybrane przez siebie szkoły  (pierwsza wybrana szkoła jest dla kandydata najważniejsza, to szkoła pierwszego wyboru).
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły, DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO kandydat składa w dniach od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godziny 15.00 w szkole pierwszego wyboru.

2a. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbywa się w dniach od 1 do 14 czerwca 2021r.

2b. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – do 17 czerwca 2021r.

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły, kandydat składa w dniach od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godziny 15.00 w szkole pierwszego wyboru.
 1. We wniosku kandydat wskazuje kolejność maksymalnie trzech wybranych szkół w porządku od najważniejszej do mniej ważnej.
 2. W każdej z wybranych szkół kandydat wskazuje odziały/klasy w porządku od najważniejszego  do mniej ważnego.
 3. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, dołącza w terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. kopię następujących dokumentów:
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 1. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 1. Kandydaci do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia (BSIo), zobowiązani są dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia do pracy w celu nauki zawodu od dnia 1 września 2021 r.
 • 5
 1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do szkół, będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadza do Centralnej Bazy Danych szkoła pierwszego wyboru.
 2. Wszystkie informacje, dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.
 3. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.
 • 6
 1. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 7  niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia

 

 • 7

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

 1. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej, może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.
 2. Punkty przyznawane są w następujący sposób:
I Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
z  języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: maksymalnie 72 punkty
celująca 18 punktów
bardzo dobra 17 punktów
dobra 14 punktów
dostateczna 8 punktów
dopuszczająca 2 punkty
II Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
III Wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki:
egzamin ósmoklasisty maksymalnie 100 punktów
wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki 
wynik mnoży się przez 0,35
wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka obcego nowożytnego,
wynik mnoży się przez 0,3
IV Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie:
 • zawody i konkursy:
 • finalista konkursu przedmiotowego, 
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, 
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 • finalista minimum dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich,
 • laureat minimum dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich,
 • finalista minimum dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich, 
 • finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego, 
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego, 
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego.
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej,  artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
 • międzynarodowym, 
 • krajowym, 
 • wojewódzkim, 
 • powiatowym.
Maksymalnie

18 punktów

10 punktów                     7  punktów        

5 punktów     

10 punktów   

7 punktów  

5 punktów

7 punktów        5 punktów 

3 punkty

                                         

4 punkty                                                                                                                        3 punkty                        2punkty                       1punkt

 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne) 
maksymalnie 3 punkty
 1. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nalicza się z 

*języka polskiego, 

*języka obcego, 

*matematyki, 

*jednego z niżej wymienionych przedmiotów:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • klasa językowa – drugi języki obcy
 • klasa wojskowa – wychowanie fizyczne, 

TECHNIKUM:

 •  technikum hotelarstwa – geografia,
 • technikum organizacji turystyki – geografia,
 • technikum logistyczne – geografia,
 • technikum logistyczne  / wojskowe – wychowanie fizyczne,
 • technikum spedycyjne – geografia,
 • technikum spedycyjne / wojskowe – wychowanie fizyczne,

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

 • klasa wielozawodowa – zajęcia techniczne.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA:

 • technikum handlowe – geografia/ podstawy przedsiębiorczości,
 • 8
 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej  szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie   z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia  2019 r.
 • 9

Wymagane dokumenty

Do podania do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:

 1. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 8.
 3. Dwie fotografie legitymacyjne.
 4. Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez ZSTiO w Żaganiu w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.

 

 • 10

Harmonogram rekrutacji

 1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:
  • do 14 maja 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia prób sprawności (dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego)
  • od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • od 1 do 14 czerwca 2021 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego
 • do 17 czerwca 2021 – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, do oddziału przygotowania wojskowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 
 • od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
 1. a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile wcześniej nie zostały złożone,
 2. b) w przypadku kandydatów do szkoły branżowej II stopnia – zaświadczenie o zawodzie nauczanym w szkole branżowej I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w  branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,
 •  02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
 • 02 sierpnia 2021 r. – poinformowanie Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole po zakończonym terminie postępowania rekrutacyjnego.

 

 • 13

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.