Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu

Drodzy  Ósmoklasiści!

Wybierzcie szkołę, która zapewni Wam sukces.
Jesteśmy właśnie taką szkołą.
Szkołą na pięć a nawet dziewięć.

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymusza wciąż nowe zawody i związane z nimi przygotowanie do ich wykonywania. Wychodzimy naprzeciw tym wymaganiom i dlatego stwarzamy uczniom możliwość wszechstronnego, atrakcyjnego, bezpłatnego kształcenia.

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu można kształcić się w różnych typach szkół:

Technikum Hotelarskie – kształci wykwalifikowaną kadrę branży hotelarskiej. Uczymy  wszystkiego, co związane z rezerwacją, obsługą gości, świadczeniem i rozliczeniem usług hotelarskich, a także organizowaniem dodatkowych usług hotelarskich. Szczególną rolę, w kształceniu technika hotelarstwa, odgrywają praktyki zawodowe, które uczniowie odbywają w atrakcyjnych obiektach hotelarskich na terenie całej Polski oraz za granicą w ramach projektu Erasmus+.

Technikum Logistyczne – przygotowuje specjalistów w dziedzinie zaopatrzenia, dystrybucji, ekonomii, komunikacji i transportu. Logistyka to obsługa transportu lotniczego, drogowego, kolejowego, to magazynowanie, spedycja i przepływ towarów. Zawód ten jest zaliczany do najbardziej popularnych i pożądanych na rynku pracy, bowiem specjaliści z tej dziedziny podnoszą konkurencyjność i efektywność działania firmy. Jego zadaniem jest dostarczyć właściwy towar klientowi w zamówionej przez niego ilości i w jak najkorzystniejszej cenie, w czasie do zaakceptowania przez obydwie strony. Logistyk zajmuje się więc zarządzaniem procesem planowania, zaopatrzenia i przepływu towarów od producenta do konsumenta, obsługuje i zarządza magazynami i dostawą towarów oraz realizuje procesy transportowe i spedycyjne.

Technikum Logistyczne z innowacją wojskową – tu uczeń, oprócz zdobywania kwalifikacji do wykonywania zawodu technik logistyk, nabywa umiejętności do poszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnej do sprawnego zarządzania procesami zaopatrzenia logistycznego, określania potrzeb jednostki wojskowej oraz poszukiwania źródeł i organizacji dostaw. Jest to klasa mundurowa, w której realizowane są dodatkowe przedmioty szkolenia wojskowego i samoobrona.

Technikum Spedycyjnetransport jest najszybciej rozwijającą się gałęzią logistyki. Na obecnym rynku pracy istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu spedycji. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione i dostarczone w bezpieczny sposób. Spedytor zajmuje się organizacją dostaw, zabezpieczeniem ładunku i praw stron biorących udział w organizowanym transporcie. Kształcimy wykwalifikowanych spedytorów, którzy zajmą się wyborem środka transportu, doborem opakowań, doborem urządzeń załadunkowych oraz zorganizowaniem ubezpieczenia. Obowiązuje tutaj jeden egzamin kwalifikacji w zawodzie.

Technikum Spedycyjne z innowacją wojskowąabsolwent tego kierunku, oprócz kwalifikacji w zawodzie technik spedytor, nabywa umiejętności w zakresie szkolenia wojskowego oraz samoobrony, bierze udział w realizacji projektu Ministerstwa Obrony Narodowej .

Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące z innowacją wojskową – to oferta dla uczniów, którzy chcą uzyskać wykształcenie średnie. Klasa z innowacją wojskową jest klasą mundurową, a dodatkowo zajęcia prowadzone są z takich przedmiotów, jak szkolenie wojskowe i samoobrona. 

Branżowa Szkoła I Stopnia – (klasa wielozawodowa) zapraszamy uczniów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w wybranym przez siebie zawodzie. Nauka trwa trzy lata. Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, a kształcenie praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Branżowa Szkoła II Stopniastwarzamy możliwość  kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia w zawodzie sprzedawca/handlowiec. Nauka  trwa 2 lata, a po ukończeniu można uzyskać tytuł technika i zdać egzamin maturalny.