Harmonogram

 1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:
  •  
   • Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:
    • do 12 maja 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia prób sprawności (dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego)
    • od 15 maja do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
   • 7 czerwca 2023 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego
   • do 16 czerwca 2023 – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, do oddziału przygotowania wojskowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 
   • od 15 maja do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
   • od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
   • 17 lipca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
   • od 17 do 20 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
   • a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile wcześniej nie zostały złożone,
   • b) w przypadku kandydatów do szkoły branżowej II stopnia – zaświadczenie o zawodzie nauczanym w szkole branżowej I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w  branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,
   •  21 lipca 2023 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
   • 24 lipca 2023 r. – poinformowanie Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole po zakończonym terminie postępowania rekrutacyjnego.