1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:
  • do 14 maja 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia prób sprawności (dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego)
  • od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • od 1 do 14 czerwca 2021 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego
 • do 17 czerwca 2021 – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, do oddziału przygotowania wojskowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 
 • od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
 1. a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile wcześniej nie zostały złożone,
 2. b) w przypadku kandydatów do szkoły branżowej II stopnia – zaświadczenie o zawodzie nauczanym w szkole branżowej I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w  branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,
 •  02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
 • 02 sierpnia 2021 r. – poinformowanie Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole po zakończonym terminie postępowania rekrutacyjnego.