Harmonogram

 1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:
  • 13 maja 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia prób sprawności (dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego)
  • od 16 maja do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • od 16 maja do 21 czerwca do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.
  • 3 czerwca 2022 r. podanie listy imiennej osób zakwalifikowanych do próby sprawności fizycznej
  • 6 lub 7 czerwca przeprowadzenie prób sprawności fizycznej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu
  • do 17 czerwca 2022 r. podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej
  • od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty .
  • 21 lipca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 21 do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie dokumentów tj: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile wcześniej nie zostały złożone, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 •  01 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
 • 01 sierpnia 2022 r. – poinformowanie Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole po zakończonym terminie postępowania rekrutacyjnego.