Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu

Rok 2022/2003

L.p. Zadania  Termin
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  01.09.2022
Udział w Jarmarku Michała 09.09.2022
Zebranie ogólne z rodzicami klas pierwszych – 12.09.2022r

Zebrania wychowawców z rodzicami:

a)klas pierwszych:

 • wybory trójek klasowych i przedstawiciela do Rady Rodziców
 • zapoznanie z charakterystyką typu szkoły i profilu edukacyjnego,
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO, systemem oceniania zachowania,
 • zapoznanie z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły.

b)wszystkie klasy

 • wybory przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców,
 • zatwierdzenie klasowych programów wychowawczo – profilaktycznych,
 • sprawy organizacyjne

c)klasy maturalne:

prezentacja założeń egzaminu maturalnego

12.09.2022 godzina 16.30

                     godzina 17.00

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego – sesja zimowa 2023  do 15 września 2022
Złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego do 30 września 2022
Europejski Dzień Języków Obcych do końca września 2022
Ślubowanie klas pierwszych, otrzęsiny do 08.10.2022
Dzień Edukacji Narodowej – apel 13.10.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych z okazji DEN 14.10.2022
Praktyka zawodowa klasa 3 TS 17.10.2022 – 10.11. 2022
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31.10.2022
Narodowe Święto Niepodległości – apel  10.11.2022
Praktyka zawodowa klasa 3TLw  14.11.2022 – 09.12.2022
Próbne egzaminy maturalne: Operon, Nowa Era, OKE według harmonogramu wydawnictw 
Szkolne Andrzejki  30.11.2022
Wystawienie ocen proponowanych 13.12.2022
Zebranie z rodzicami 

 • powiadomienie o zagrożeniu wystawieniem ocen niedostatecznych za I semestr
20.12.2022 godzina 16.30
Święta Bożego Narodzenia

*klasowe spotkania wigilijne

21.12.2022
Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia 22.12.2022
Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2022
Zakończenie klasyfikacji za semestr pierwszy 13.01.2023 do godziny 15.00
Egzaminy zawodowe sesja zimowa Wg harmonogramu OKE

09 – 21.01.2023r

Zebrania półroczne z rodzicami 

 • analiza postępów w nauce, frekwencji na zajęciach i sytuacji wychowawczej klasy za I semestr,
 • zebranie dla rodziców uczniów wzorowych
24.01.2023 godzina 16.30
Analiza wyników nauczania i frekwencji na zajęciach za I semestr – apel 26.01.2023
Złożenie ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego Zgodnie z terminem wyznaczonym przez CKE do 07.02.2023
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – sesja letnia do 07.02.2023
Ferie zimowe 30.01 – 12.02.2023
Wyjazd uczniów na praktyki zawodowe marzec 2023
Praktyka zawodowa klasa 4TLap 27.02 – 24.03.2023
Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych 20.03.2023
Zebranie z rodzicami klas maturalnych:

 • powiadomienie rodziców uczniów klas maturalnych o zagrożeniu oceną niedostateczną i nie ukończeniem szkoły
21.03.2023 godzina 16.30
Praktyka zawodowa klasa 4TLHp 27.03 – 21.04.2023
Wiosenna przerwa świąteczna 06.04 – 11.04.2023
Zakończenie klasyfikacji klas maturalnych 19.04.2023 do godziny 15.00
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych 

 • uroczystość pożegnania klas maturalnych – apel
 • wręczenie świadectw ukończenia szkoły
28.04.2023
Rocznica Konstytucji 3 Maja – klasy pierwsze (ekspozycja na korytarzu szkolnym) maj 2023
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2023
Wyjazd uczniów w ramach programu Erasmus + maj 2023
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas liceum i technikum 04.05 – 08.05 2023
Egzaminy maturalne  Zgodnie z terminami wyznaczonym przez CKE
Wystawienie ocen proponowanych 12.05.2023
Zebranie z rodzicami

 • informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku
16.05.2023godzina 16.30
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 09.06.2023
Zakończenie klasyfikacji dla uczniów 14.06.2023 do godziny 15.00
Zakończenie roku szkolnego – uroczysty apel:

 • wręczenie nagród, dyplomów, stypendiów RR
 • spotkania z wychowawcami klas – wręczenie świadectw 
23.06.2023
Ferie letnie 24.06.2023-31.08.2023