O szkole

O szkole

    Początki szkoły mają nierozerwalny związek z powojennym rozwojem przemysłu włókienniczego. Wraz z rozwojem zakładów włókienniczych w okolicy, pojawiła się konieczność kształcenia kadr niezbędnych dla funkcjonowania tej gałęzi przemysłu. 16 lipca 1959 roku Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie utworzenia w Żaganiu Technikum i Zasadniczej Szkoły Włókienniczej, a 1 września szkoła rozpoczęła działalność. Rok szkolny zainaugurował mgr inż. Stanisław Gawlik oraz grupa 207 uczniów i 8 nauczycieli. Wraz z nauką trwały prace adaptacyjne i remontowe, dlatego też dopiero 23 stycznia 1960 roku odbyła się uroczystość otwarcia szkoły. Od początku szkoła zajmowała dawne kolegium jezuickie, wpisując się – lsymbolicznie – w tradycje edukacyjne Żagania. Z czasem pozyskała nowe budynki: salę gimnastyczną, internat przy obecnej ulicy J. Piłsudskiego, w 1965 oddano tzw. "nowe skrzydło" budynku przy ulicy Gimnazjalnej 13,  w 1967 roku halę warsztatową przy ulicy Armii Krajowej, a w 1979 roku drugą halę warsztatów szkolnych i duże boisko szkolne.  W budynku szkoły przy ulicy Gimnazjalnej funkcjonowały laboratoria włókiennicze i chemiczne. Dziś uczniowie mają do dyspozycji pracownie logistyki i hotelarstwa.                                         

    Na przestrzeni lat szkoła wielokrotnie zmieniała nazwę: Technikum i Zasadnicza Szkoła Włókiennicza nr 59 (1963),  Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żaganiu (1972), Zespół Szkół Włókienniczych (1974), Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych (1996), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (2016).   Zmiany te  odzwierciedlały rozwój placówki, otwieranie nowych, atrakcyjnych, ze względu na aktualny rynek pracy, kierunków kształcenia. Ale zawsze, w lokalnej świadomości, pozostawaliśmy rozpoznawalnym, o ustalonej tradycją renomie „Włókiennikiem” lub szkołą „59”. Zmienił się również patron szkoły: od 1969 roku był nim Franciszek Zubrzycki, nadanie imienia uświetniło wówczas jubileusz X-lecia szkoły. Po wprowadzeniu w 2009 świetnie przyjętej  innowacji wojskowej (to wtedy  powstała pierwsza klasa wojskowa Liceum Ogólnokształcącego)  szkoła otrzymała też nowego patrona: w 2013 r. został nim gen. Władysław Anders. 

    Kolejne dekady utrwaliły obraz szkoły podejmującej nowe wyzwania i poszukującej innowacyjnych rozwiązań. Tak było m.in. w 1996 r., gdy założono Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szkół Włókienniczych, a szkoła prowadziła pionierską działalność w zakresie popularyzacji programu komputerowego GRAFIS do konstruowania i modelowania odzieży. Wysoko wykwalifikowana kadra dzieliła się wiedzą i doświadczeniami z  nauczycielami innych szkół w Polsce oraz przedstawicielami przemysłu odzieżowego. Dotrzymując kroku nowoczesnym rozwiązaniom bardzo szybko, już w latach 90., założono  internetową stronę szkoły.

   Szkoła zawsze starała się nadążać za przemianami ekonomiczno-społecznymi, uruchamiając nowe kierunki kształcenia: po klasach włókienniczych, odzieżowych, chemicznych, handlowych i informatycznych nadszedł czas popularności kierunków hotelarskiego oraz spedycyjnego i logistycznego, połączonych z innowacją wojskową. Od 2018 r. w ramach  ogólnopolskiego projektu realizowanego we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie kształcenia uczniów klas o profilu wojskowym szkoła prowadzi  Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.  Realizacja projektu sprzyja zacieśnianiu współpracy z 34 Brygadą Kawalerii Pancernej.

    Szkoła jest ważnym podmiotem życia lokalnej społeczności. Podejmuje współpracę z licznymi instytucjami. Uczniowie w mundurach mają zaszczyt uczestniczyć w obchodach uroczystości lokalnych i państwowych. 

    Dzisiejsza szkoła, jako Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu, łączy tradycję z nowoczesnością i europejskim wymiarem kształcenia. To przede wszystkim szkoła przyjazna dla ucznia, bezpieczna, dobrze przygotowująca do egzaminów zewnętrznych i stwarzająca warunki do wszechstronnego rozwoju osobistego, zapewniająca przyjazną atmosferę do nauki.