Wzorem lat ubiegłych, jest realizowana pomoc materialna w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Żagania.
Celem stypendium jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie uczniom pokonywanie barier, wynikających z trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także w przypadku, gdy rodzina jest niepełna. Miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie nie może przekroczyć 600 zł.
Stypendium jest realizowane w formie refundacji kosztów poniesionych przez rodziców ucznia na podstawie faktur i rachunków imiennych, które zostaną przedłożone w Urzędzie Miasta w Żaganiu.
Wnioski należy składać do 15 września 2022 roku w Wydziale Świadczeń Społecznych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Żagańskim Pałacu Kultury (pok.114), lub telefonicznie pod nr: 68 477 10 80.