Szkoły branżowe

Branżowa szkoła I Stopnia

  • naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne (w szkole) i zawodowe (praktyczna nauka  zawodu u pracodawcy),
  • uczeń ma możliwość kształcenia się w zawodach rzemieślniczych, takich jak: cukiernik, piekarz, sprzedawca, fryzjer, mechanik, murarz, ślusarz i innych,
  • po jej  ukończeniu i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Branżowa szkoła  II Stopnia

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca mogą kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia. Po jej ukończeniu uzyskają wykształcenie średnie branżowe i i mogą przystąpić do matury. Zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie gwarantuje tytuł Technik handlowiec.