Ocena zachowania do 2022/2023

  • 131a Kryteria ocen zachowania

 

  • Ustala się punktowy system oceniania zachowania uczniów.


  • Ocena zachowania ucznia uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów.
  • Oceną wyjściową jest ocena dobra – 151 punktów. Punkty te uczeń otrzymuje jednorazowo, na początku każdego roku szkolnego.


  • Punkty uzyskane w pierwszym semestrze zostają przepisane na semestr drugi.
  • Oceny zachowania wystawiane są według następujących zasad:
OCENA  ZACHOWANIA PUNKTY
NAGANNE 0 i punkty ujemne
NIEODPOWIEDNIE 0-75
POPRAWNE 76-150
DOBRE 151-225
BARDZO DOBRE 226-300
WZOROWE od 301

 

  • Punkty przyznawane są według następujących kryteriów:

1) pochwały:

POCHWAŁA LICZBA PUNKTÓW
Pochwała nauczyciela/wychowawcy za wykonanie gazetki ściennej, organizację uroczystości klasowych, prace organizacyjno-porządkowe 10
Pochwała nauczyciela/wychowawcy za przygotowanie   i udział w apelu szkolnym, udział w promocji szkoły i uroczystościach w czasie godzin lekcyjnych 20
Pochwała nauczyciela/wychowawcy za uczestnictwo w imprezach pozaszkolnych, festynach, uroczystościach wojskowych, promocji szkoły po lekcjach lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych 30
Pochwała dyrektora 50

2) udział w konkursach i olimpiadach:

KONKURSY LICZBA PUNKTÓW
Udział w konkursie na szczeblu szkoły 10
Za zajęcie miejsc od 1 do 3 miejsca w konkursie na szczeblu szkolnym 30
Udział w konkursie na szczeblu powiatowym, rejonowym lub wojewódzkim 20
Za zajęcie od 1 do 3 miejsca na tym szczeblu 40
Udział w konkursie na szczeblu centralnym 50
Finalista 70

3) dział w zawodach sportowych:

ZAWODY LICZBA PUNKTÓW
Udział w zawodach miejskich 10
Udział w zawodach powiatowych 20
Udział w zawodach rejonowych 30
Udział w zawodach wojewódzkich (półfinały) 40
Udział w zawodach wojewódzkich (finał) 50
Udział w zawodach na szczeblu ogólnopolskim 70

4) frekwencja (punkty przyznawane są pod warunkiem, że uczeń  opuścił bez usprawiedliwienia co najwyżej 5 godzin):

OPUSZCZONE GODZINY USPRAWIEDLIWIONE PUNKTY
100 % frekwencja 100
1 – 10 60
11 – 20 50
21 – 40 40
41 – 60 20
Powyżej  61 10

5) aktywność społeczna:

AKTYWNOŚĆ PUNKTY
Za udokumentowaną działalność w kołach zainteresowań poza szkołą (wolontariat, kluby sportowe, PCK) 20
Za pracę w kołach zainteresowań na terenie szkoły. Każdemu uczniowi można przyznać od 0 – 10 punktów, w zależności od aktywności ucznia.

Oceny dokonuje opiekun/wychowawca uwzględniając opinię uczniów.

0 – 10 
Za pracę w  Samorządzie Uczniowskim (szkolnym i klasowym). Samorząd ma do podziału 60 punktów

Punkty dzieli się wśród uczniów. Oceny dokonuje opiekun/wychowawca uwzględniając opinię uczniów.

60 do podziału

6) ocena zachowania na praktycznej nauce zawodu:

OCENA ZACHOWANIA PUNKTY
naganne 0
nieodpowiednie 10
poprawne 20
dobre 30
bardzo dobre 40
wzorowe 50

7) upomnienia i nagany:

UPOMNIENIA I NAGANY PUNKTY
Za upomnienie wychowawcy/nauczyciela – 10
Za naganę nauczyciela przyznaną i wpisaną do dziennika za (złe zachowanie na lekcjach, nie wykonywanie poleceń nauczyciela, nie wykonywanie obowiązków dyżurnego) – 20
Za upomnienie dyrektora – 30
Za naganę dyrektora – 50

8) spóźnienia i nieobecności:

SPÓŻNIENIA I NIOBECNOŚCI PUNKTY
Za spóźnienie na lekcję  – 1
Za każdą godzinę nieobecną nieusprawiedliwioną – 3

 

  1. Wychowawcy oddziałów dokonują oceny punktowej w formie pisemnej.